• (0352) 522993
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукова конференція «Лемківська народна ноша: шлях крізь віки»

Шановні дослідники культурної спадщини Лемківщини!
Запрошуємо Вас взяти участь у науковій конференції «Лемківська народна ноша: шлях крізь віки».

Метою проведення конференції є здійснення комплексного наукового розгляду лемківського народного костюму від його автентичного традиційного побутування до сучасної трансформації та систематизація лемкознавчих напрацювань усіх історичних регіонів Лемківщини.

Напрямки конференції:

 1. Традиційний народний одяг лемків: Південна Лемківщина (Пряшівщина, Західне Закарпаття), Північна Лемківщина. Комплексний аналіз. Спільне і відмінне.
 2. Регіональна специфіка лемківського костюма. Дослідження традиційного костюма одного села, групи сіл, регіону.
 3. Традиційні способи виготовлення та техніки оздоблення. Конструктивні та художні особливості комплексів лемківського одягу та окремих складових.
 4. Лемківський костюм як невід’ємна частина лемківської культури. Лемківська народна ноша та традиційна обрядовість.
 5. Історія і розвиток традиційного лемківського народного костюма. Вплив моди на лемківський стрій. Виселення лемків та процес занепаду традиційної культури, зокрема і вихід з ужитку традиційного одягу.
 6. Лемківський костюм як виразник національної ідентичності. Лемки та їх сусіди: взаємовпливи у лемківському народному костюмі.
 7. Лемківський одяг у музейних та приватних колекціях: комплектування, дослідження, збереження. Популяризація музейних надбань: традиційні та нові засоби.
 8. Лемківський традиційний одяг як джерело натхнення. Розвиток у моделюванні сучасного костюму: обрядового, сценічного, святкового.
 9. Шляхи залучення до пізнання лемківської культури, зокрема традиційного одягу, студентів профільних спеціальностей, загалом студентської молоді, а також дітей: знайомство, популяризація, відтворення, стилізація.Умови участі:

До участі у конференції запрошуються науковці музейних установ, вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, дослідники лемківського культурного спадку.

Учасники конференції отримають збірник матеріалів конференції.

Форма участі: очна та дистанційна.

Офіційні мови конференції: українська, польська та англійська.

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати організаторам до 01.11.21року на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. наступні документи:

а) тези доповіді ;

б) заявку на участь у конференції

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

Заявка на участь у конференції «Лемківська народна ноша: шлях крізь віки».

- ПІБ
- Назва ВНЗ, факультету (відділення), спеціальності або музейної установи _
Контактна адреса учасника, телефон, електронна адреса _
- Науковий ступінь, вчене звання
- Тема доповіді

Наявність потреби в готелі
Форма участі: очна або дистанційна _

Вимоги до тез доповідей:

 1. Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 2. Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
 3. На другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).
 4. Напочатку статті обов’язково подати анотацію українською мовою 3-4 речення та ключові слова.
 5. Наприкінці статті обов’язково подати резюме: ім’я і прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова (6-10 рядків).
 6. Бібліографія подається після статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література.
 7. У тексті статті посилання оформлюються в квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела посилання в списку „Джерел та літератури”, друга цифра – номер сторінки, перед яким подається скорочення с. (зразок: [12, с. 35]).

  Зразок оформлення статті
  Коцан В.В. (Ужгород)
  УДК 391(477.87)(=1.23)
  ТРАДИЦІЙНИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ ЛЕМКІВ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
  Анотація: У даному дослідженні на основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та краєзнавчих музеїв області автором проведено комплексний аналіз народного одягу лемків Великоберезнянщини. Окремо подається детальний опис жіночого та чоловічого комплексів вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подаються замальовки крою. Локальної своєрідності сорочкам надавала вишивка, закомпонована у безлічі варіантів орнаментальних композицій. Характеристику традиційного народного одягу лемків Закарпаття автор доповнює відомостями про звичаї та обряди, пов’язані із тим чи іншим видом вбрання. На окрему увагу заслуговує весільне вбрання та народна обрядовість, пов’язана з ним.
  Ключові слова: одяг, лемки, сорочка, крій, вишивка, спідниця, фартух, пояс, гуня, сірак, хустка, чепець, заплітки, намисто, чоловічі штани, шапки.
  В кінці статті
  Джерела та література
  1. Фонди Закарпатського музею народної архітектури та побуту, інвентарний номер (далі ФЗМНАП О:) – О: 389/180;
  2. ФЗМНАП О: 3181/1310;
  3. Польовий матеріал, зібраний у сс. Стужиця, Загорб, Лубня, Верховина Бистра Великоберезнянського району // Архів автора;
  4. Білан М.С. Український стрій / М.С. Білан, Г.Г. Стельмащук. – Л.: Фенікс, 2000. – 381 с.;
  5. Бурачинська Л. Український народний одяг / Л. Бурачинська. – Торонто–Філадельфія: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. Комісія Народного Мистецтва, 1992. – 310 с., іл.;

  Резюме

  Конференція відбудеться 25 листопада 2021 року, об 10 год за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Шевченка, 59а., музейний комплекс «Лемківське село». Контактний телефон: (моб. тел. ) 096 917 0745.

Оповіщення

Сайти-партнери

© 2014-2022 Всеукраїнське товариство "Лемківщина". Авторські права застережені. При використанні матеріалів сайту - посилання обов'язкове!